تبلیغات
کاروان حج20003-اهواز - دعوت به پذیرش وثبت نام در کاروان 20003 - سیدعلی سیدی

کلیه عزیران که دارای فیش ثبت نام بانک ملی  تا مورخ 31/5/1384 میباشند . میتوانند با مراجعه به آژانس مادر - خیابان نادر شرقی  نسبت به ثبت نام قطعی در کاروان 20003 بنام سیدعلی سیدی اقدام نمائید.