تبلیغات
کاروان حج20003-اهواز - دعوت از ودیعه گذاران حج تمتع از تاریخ 21/01/1384لغایت 31/02/ 1384

دعوت از ودیعه گذاران حج تمتع از تاریخ 21/01/1384لغایت 31/02/ 1384جهت نام نویسی درظرفیت ها ی خالی کاروان های حج تمتع 1390

روابط عمومی سازمان حج و زیارت طی اطلاعیه ای اعلام نمود با عنایت به فراخوان اولیه از دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع جهت نام نویسی و تشرف به حج تمتع 1390 و عدم تکمیل ظرفیت برخی کاروان ها در سطح شهر وشهرستانهای مختلف کشور بدینوسیله ودیعه گذارانی که از تاریخ 21/01/1384لغایت 31/02/1384در شعب بانک ملی ایران ثبت نام نموده اند می توانند د رظرفیت خالی کاروان های اعلام شده ،ثبت نام نمایند.

حداکثر مدت در نظر گرفته شده برای مراجعه و ثبت نام از تاریخ 14/02/1390ده(10) روز خواهد بود ،ضمن آنکه تاکید می گردد،از آنجایکه این فراخوان بمنظور تکمیل ظرفیت ها می باشد لذا در زمان مراجعه همزمان افراد به کاروان ها ،نام نویسی با رعایت الویت ثبت نام بانکی افراد می باشد که به محض تکمیل ظرفیت کاروان ها در سطح شهر وشهرستان مربوطه ،امر ثبت نام متوقف می شود.

روابط عمومی سازمان حج و زیارت

دعوت از ودیعه گذاران حج تمتع از تاریخ 21/01/1384لغایت 31/02/ 1384جهت نام نویسی درظرفیت ها ی خالی کاروان های حج تمتع 1390

روابط عمومی سازمان حج و زیارت طی اطلاعیه ای اعلام نمود با عنایت به فراخوان اولیه از دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع جهت نام نویسی و تشرف به حج تمتع 1390 و عدم تکمیل ظرفیت برخی کاروان ها در سطح شهر وشهرستانهای مختلف کشور بدینوسیله ودیعه گذارانی که از تاریخ 21/01/1384لغایت 31/02/1384در شعب بانک ملی ایران ثبت نام نموده اند می توانند د رظرفیت خالی کاروان های اعلام شده ،ثبت نام نمایند.

حداکثر مدت در نظر گرفته شده برای مراجعه و ثبت نام از تاریخ 14/02/1390ده(10) روز خواهد بود ،ضمن آنکه تاکید می گردد،از آنجایکه این فراخوان بمنظور تکمیل ظرفیت ها می باشد لذا در زمان مراجعه همزمان افراد به کاروان ها ،نام نویسی با رعایت الویت ثبت نام بانکی افراد می باشد که به محض تکمیل ظرفیت کاروان ها در سطح شهر وشهرستان مربوطه ،امر ثبت نام متوقف می شود.

روابط عمومی سازمان حج و زیارت