تبلیغات
کاروان حج20003-اهواز - پندهای صلواتی
دوشنبه 30 خرداد 1390

پندهای صلواتی

   نوشته شده توسط: کاروان حج سید علی سیدی    

صلوات، بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است.
صلوات، عطری است که دهان را خوشبو می کند.
صلوات، ذکر الهی است.
صلوات، موجب کمال دعا و استجابت آن می شود.
صلوات، فقر و نفاق را از بین می برد.
صلوات، بهترین داروی معنوی است.
صلوات، از جانب خداوند رحمت است و از سوی فرشتگان پاک کردن گناهان و از طرف مردم دعا است.
چه خوب است که ، انسان همیشه اهل صلوات باشد. چرا که پیامبر نیز دائم الصلوات بوده است.
چه خوب است که، همیشه زبان انسان مشغول ذکر صلوات باشد و فضای جامعه و محیط کار خود را معطّر به صلوات نماییم.
با ذکر صلوات، غم و اندوه و حزن را از خود دور کنید.
با یک صلوات، نوری در بهشت برای خود بیافرینید.
با یک صلوات، گناهان خود را پاک و تولّدی دیگر برای خود به وجود آورید.
با یک صلوات، پاداش هفتاد و دو شهید را برای خود ثبت نمایید.
با یک صلوات، ده حسنه برای خود ثبت کنید.